Industrieweg 20
4794 SX Heijningen
T: 0167 52 12 28
E: email
T. 0167 52 12 28     |      Product advies     |      Remotecontrolparts.nl     |      Pompnodig.nl
WBHandel is:

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westbrabantse Handelsmaatschappij vof, hierna te noemen WBH, opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definitie

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

 

II AANBOD

 1. Het aanbod van WBH is vrijblijvend.
 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van WBH. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 3. Ook andere bij aanbiedingen behorende bescheiden en/of hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen, gereedschappen en software blijven, ook indien de kosten daarvoor aan de opdrachtgever in rekening zijn gebracht, het eigendom van WBH en moet op het eerste verzoek aan WBH worden teruggegeven.
   

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien het aanbod van WBH wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat WBH:
 2. hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
 3. hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
 4. WBH kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
   

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van WBH

 1. WBH neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
 2. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht WBH de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum, aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door WBH bepaald.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is jegens WBH verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van WBH en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat WBH tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van WBH behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever WBH hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 12), dient de daaruit voor WBH voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
 6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.
 7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 9. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 10. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
 11. De opdrachtgever vrijwaart WBH voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 12. De opdrachtgever staat WBH toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 13. De opdrachtgever is gehouden de geleverde en/of diensten op het moment van (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de gestelde eisen die daar aan in het normale handelsverkeer worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen vijf dagen schriftelijk na (op)levering bij WBH te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk aan WBH te worden gemeld. Telkens dient de melding gepaard te gaan et een gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek. WBH dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien en indien de reclames naar het oordeel van WBH juist zijn, zal WBH de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. De opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling en nakoming van op haar rustende verplichtingen. Indien komt vast te staan dat er een reclame niet gegrond is dan komen de daardoor van de zijde van WBH opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien de opdrachtgever het door WBH geleverde in gebruik heeft genomen wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn (op)geleverd.

 

V INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Prijzen

 1. Door WBH opgegeven prijzen gelden af fabriek, exclusief vracht, verpakking, assurantie, en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen.
 2. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren, waaronder materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen en overheidslasten, een verhoging ondergaan, ongeacht of deze bij de aanbieding voorzienbaar was, is WBH gerechtigd de aangeboden dan wel de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Indien WBH bijstand verleent bij montage, dan wel montagewerkzaamheden verricht die niet in de opdracht zijn begrepen, zullen, tenzij anders overeengekomen, deze montagewerkzaamheden op basis van het bij WBH gebruikelijke uurtarief als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Indien de montage wordt uitgevoerd op basis van uurtarief zullen daarnaast de kosten van vervoer van personeel en gereedschappen alsmede de kosten van levensonderhoud, voor zover personeel van WBH in verband met de montagewerkzaamheden genoodzaakt is elders dan in hun woonplaats te verblijven, aan de opdrachtgever worden doorberekend. Tenslotte zullen eventuele uitgaven ter zake het gebruik van gereedschappen welke niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale uitrusting van de bij de werkzaamheden betrokken monteurs, aan opdrachtgever worden doorberekend.

Verrekening van meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 2. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
 3. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 4. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 5. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het werk.
 6. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van WBH op verrekening daarvan onverlet. Indien geen duidelijke tegenprestatie is overeengekomen zal het meerwerk in rekening worden gebracht op basis van het aantal met het meerwerk gemoeide uren en materiaal vermenigvuldigd met de bij WBH gebruikelijke uurtarieven en prijzen.

Oplevering

 1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal WBH in overleg treden met de opdrachtgever.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 3. hetzij wanneer WBH aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan ofwel aanvaardt;
 4. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat WBH schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 5. hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 6. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 7. Oplevering ontslaat WBH van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 8. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van WBH naar de opdrachtgever.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is WBH bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door WBH gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee WBH bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij/zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van WBH aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Ontbinding

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is WBH bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
 2. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
 3. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is

ingediend;

 1. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor WBH voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat WBH gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 2. Alle vorderingen die WBH in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.


VI BETALING

Betaling

 1. De betaling geschiedt op de wijze en op de tijdstippen zoals door de partijen is overeengekomen of in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, zonder recht op korting of verrekening. Indien daaromtrent tussen partijen niets is overeengekomen wordt de koopprijs c.q. aanneemsom voldaan in drie termijnen:1/3 bij opdracht, 1/3 bij het ter beproeving, ter keuring respectievelijk ter verzending gereed zijn van zaken en 1/3 binnen één maand nadat de tweede betalingstermijn is verschenen.
 2. Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 30 dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Verzuim opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is WBH gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een rente ad 1% per maand, zomede alle door haar gemaakte kosten tot inning van de koopprijs c.q. aanneemsom, in rekening te brengen, onverminderd haar verder toekomende rechten. WBH kan ervoor kiezen de buitengerechtelijke kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 2. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. WBH blijft de eigenaar van alle door haar geleverde en/of door haar voor de opdrachtgever gehouden zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens WBH in de ruimste zin des woord, zulks met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen aan WBH verschuldigd mocht worden.


VII GARANTIE

 1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen garandeert WBH de deugdelijkheid van de door haar geleverde materialen gedurende 12 maanden na (op)levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gebrekkige materialen zullen kosteloos worden vervangen. Eventuele reis- , verblijf- en arbeidskosten komen evenwel volledig voor rekening van opdrachtgever. Ter zake door WBH uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt na oplevering gedurende zes maanden garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.
 2. De garantieverplichting genoemd in artikel 44 strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het volg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van WBH of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 16 t/m 18.
 3. Om zich op de rechten voortvloeiend uit artikel 45 te kunnen beroepen dient de opdrachtgever WBH:
 4. onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
  b. aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van WBH afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van WBH;
 5. alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 6. De ingevolge de garantieverplichting door WBH vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.
 7. Indien naar het oordeel van WBH de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

 

VIII AANSPRAKELIJKHEID

Voor de oplevering

 1. WBH herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 15.
 2. WBH is aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van WBH of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 3. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien WBH werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichtingen ingevolge artikel 44.

Na de oplevering

 1. Na de oplevering is WBH niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van haar in de artikelen 44 t/m 48 omschreven garantieverplichtingen.
 2. WBH is overigens slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 45 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding

 1. Indien WBH ingevolge de artikelen 50 en 53 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Indien WBH voor de geclaimde schade niet verzekerd is, zal de vergoeding niet meer bedragen dan de tegenprestatie die de opdrachtgever uit hoofde van de door WBH verrichte werkzaamheden verschuldigd is.
 2. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schade die de opdrachtgever mocht lijden, is WBH nimmer aansprakelijk.
 3. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WBH of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
 5. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens WBH ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

IX AANVULLENDE VOORWAARDEN WEBSHOPS

Webshops

 1. Genoemde artikelen, met aanvulling van de hieronder genoemde artikelen, zijn geldend voor alle webshops die onderdeel zijn van WBH.
  Algemene bepalingen
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder koper; de natuurlijke of rechtspersoon die aan WBH opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en WBH gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in overleg met WBH anders is overeengekomen en dit door WBH schriftelijk is bevestigd.

Levering van goederen

 1. Het vervoer door WBH of derden van de goederen naar een door koper aan gegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van koper. Koper is verplicht de door WBH in het kader van de overeenkomst geleverde goederen af te nemen op het moment dat WBH deze levert, bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop deze aan koper volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, WBH gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Bovendien kan WBH dan aanspraak maken op betaling als had de levering plaatsgevonden. Indien WBH gegevens behoeft van koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan WBH ter beschikking heeft gesteld. Indien WBH een termijn voor levering heeft opgegeven tegen indicatief.

Aansprakelijkheid

 1. Indien WBH aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na het beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor. WBH is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van WBH of dienst ondergeschikten. WBH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door dat WBH is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien WBH aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van WBH te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. WBH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eventuele schadeclaims dienen op straffe van verval van recht onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij WBH te worden gemeld.
 2. De bestelde artikelen worden uitsluitend aan bestaande adressen geleverd, dus niet aan postbussen.
 3. De koper dient bij ontvangst van de goederen deze te inspecteren of het geleverde aan de overeenkomst voldoet. Beschadigingen en/of andere onjuistheden dienen binnen vijf werkdagen telefonisch (0167 521228) en/of schriftelijk of per email (info@wbhandel.nl) gemeld te worden.
 4. Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient de koper het artikel gefrankeerd te retourneren met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie)aankoopfactuur. Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. WBH behoudt zich ten allen tijden het recht voor om bestellingen te weigeren.Garantie
 5. Op alle producten geleverd door WBH zijn de garanties geldig zoals die door onze leveranciers/fabrikanten verstrekt wordt. WBH beoordeelt de klacht en draagt indien gegrond zorg voor vervanging, reparatie of restitutie van het aankoopbedrag. WBH is nimmer aansprakelijk voor enige vervolgschade ontstaan uit het gebruik van producten geleverd door WBH.
  Niet  goed – geld terug garantie:
 6. De koper heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van redenen. Klant dient dit schriftelijk of per email aan te geven. Artikelen dienen onbeschadigd in de originele verpakking, gefrankeerd verzonden te worden. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen al WBH het goederenbedrag binnen veertien dagen terugstorten. Speciaal voor klanten bestelde producten buiten het standaard assortiment kunnen niet worden geretourneerd. De door WBH geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen aan WBH volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Prijzen, specificaties en afbeeldingen

 1. Met grote zorg zijn prijzen, specificaties en afbeeldingen in onze webshop samengesteld. U kunt er van uit gaan dat wij de artikelen leveren tegen de genoemde prijs. In verband met mogelijke vergissingen maken wij een voorbehoud voor alle genoemde prijzen, specificaties en afbeeldingen. Wanneer prijzen of specificaties afwijken kan de klant kosteloos van de koop af zien.
 2. Alle genoemde prijzen in de webshops zijn in Euro’s exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Met uitzondering van webshop Pompnodig.nl hier zijn genoemde prijzen in Euro’s inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De klant ziet in het overzicht van zijn winkelwagen de verzendkosten.Privacy
 3. WBH respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld worden. WBH gebruikt verstrekte gegevens uitsluitend om bestellingen af te handelen en verstrekt of verkoopt deze nimmer aan derden. WBH stuurt geen ongevraagde email.

  Retourneren (herroepingsrecht)
 4. De  koper heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van redenen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag het artikel bekeken, beoordeeld en/of geprobeerd worden zoals het ook mogelijk is in een winkel, tenzij anders vermeld. Het volledige overzicht, wat de mogelijk heden zijn om te retourneren (herroepingsrecht) staan vermeld in de verschillende webshops.


X SLOTBEPALING

 1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop de onderhavige geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.